Säännöt

PARTIOLIPPUKUNTA TAMPEREEN KOTKAT TOIMINTASÄÄNNÖT

 

Hyväksytty lippukunnan syyskokouksessa 12.11.2014

 

 

1  §     Aikaisemmat säännöt

Nämä säännöt astuvat voimaan 1.1.2015 ja kumoavat lippukunnan kevätkokouksessa 13.11.2008 hyväksytyt säännöt.

 

2  §     Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan lippukunnaksi, nimi on Partiolippukunta Tampereen Kotkat, kotipaikka Tampereen kaupunki ja kieli suomi.

 

3  §     Toiminnan tarkoitus ja laatu

 • Lippukunnan tarkoituksena on kasvattaa jäsenistään terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöidenvalmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan
 • Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus,ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä, purjehduksilla, musiikkitoiminnassa ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa. Lippukunta toteuttaa toiminnassaan NMKY-liikkeen toimintaperiaatteita ja päämääriä.
 • Lippukunta voi harjoittaa

 

4  §     Jäsenet

 • Jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka haluaa osallistua lippukunnan Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain holhoojan suostumuksella.
 • Lippukunnan äänivaltaisia jäseniä ovat viisitoista (15) vuotta täyttäneet lippukunnan varsinaisen jäsenmaksun maksaneet jäsenet.
 • Kannatusjäseniä ovat lippukunnan kannatusjäsenmaksun
 • Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan

 

5  §     Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun vahvistaa vuosittain lippukunnan kokous. Lippukunta voi valtuuttaa toisen yhdistyksen keräämään lippukunnan jäsenmaksun.

 

6  §     Taustayhteisö

Lippukunta on Tampereen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry:n (TaNMKY) itsenäinen alaosasto. TaNMKY toimii lippukunnan taustayhteisönä. Lippukuntaa velvoittavat TaNMKY:n säännöt ja talousohjesänntö.

 

7  §     Hallinto

 • Lippukunnan hallituksen, jota näissä säännöissä kutsutaan johtajistoksi, jäsenet valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan lippukunnan syyskokous.
 • Johtajistoon kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajanapulaiseksi, sekä muut lippukunnan syyskokouksen luottamustehtäviin valitsemat henkilöt, kuitenkin vähintään viisi henkilöä.
 • Johtajisto valitsee lippukunnan jäsenistä tai ulkopuolisista muut tarvittavat lippukunnan vastuuhenkilöt.
 • Johtajiston kutsuu koolle lippukunnanjohtaja tai lippukunnanjohtajan
 • Johtajisto on päätösvaltainen, jos sen jäsenistä kolmasosa (1/3), kuitenkin vähintään kolme, on Lippukunnanjohtajan ja lippukunnanjohtajan apulaisen ollessa estyneitä kokouksen puheenjohtajana toimii johtajiston vanhin kokouksessa läsnä oleva täysi-ikäinen jäsen.
 • Johtajiston kokouksissa on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla lippukunnan äänivaltaisilla jäsenillä, joilla on partiojohtajavaltakirja, sekä TaNMKY:n edustajalla.
 • Johtajisto voi halutessaan kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja lippukunnan tärkeiden projektien vetäjiä.

 

 • Eri toimintamuotoja harrastavat lippukunnan jäsenet voivat johtajiston hyväksynnällä järjestyä alaosastoiksi, jotka toimivat omientoimintasääntöjensä Alaosastojen säännöt ovat voimassa johtajiston hyväksyttyä ne.
 • Johtajiston tehtävänä on
  • suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa,
  • vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta,
  • pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja erottamiskysymykset,
  • valmistella kevät- ja syyskokousten asiat ja huolehtia kokousten koollekutsumisesta,
  • määrätä lippukunnan edustustehtävien hoitamisesta ja
  • vahvistaa alaosastojen luottamushenkilöiden

 

8  §     Lippukunnan kokoukset

 • Lippukunnan varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja
 • Lippukunnan kokousten kutsut on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä kirjallisesti kaikille jäsenille.
 • Äänioikeus lippukunnan kokouksissa on vain lippukunnan äänivaltaisilla jäsenillä. Puheoikeus on kaikilla jäsenillä.
 • Kevätkokous pidetään vuosittain maalis–huhtikuussa. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • Päätetään lippukunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
  • Päätetään lippukunnan jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle
 • Syyskokous pidetään vuosittain elo–marraskuussa. Syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
  • Valitaan lippukunnanjohtaja ja lippukunnanjohtajan apulainen seuraavaksi
  • Päätetään lippukunnan muut luottamustehtävät seuraavalle kalenterivuodelle ja valitaan henkilöt
  • Vahvistetaan johtajiston laatimat toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
  • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi
 • Lippukunnan kokouksissa voidaan päättää myös muista asioista, jos nämä on toimitettu johtajistolle kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
 • Tarpeen vaatiessa voi johtajisto kutsua koolle lippukunnan ylimääräisen
 • Johtajisto on velvollinen kutsumaan koolle ylimääräisen kokouksen, jos kymmenesosa (1/10) ääni- valtaisista jäsenistä tai vähintäänkymmenen (10) äänivaltaista jäsentä sitä kirjallisesti erityistä ilmoitettua asiaa varten johtajistolta pyytää.

 

9  §     Lippukunnan nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja tai lippukunnanjohtajan apulainen tai johtajiston nimeämä henkilö. Virallisissasopimuksissa noudatetaan, mitä TaNMKY:n nimen kirjoittamisesta on määrätty.

 

10   §    Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

 

11   §    Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, johtajiston jäsenten, johtajiston ja lippukunnan muiden elimien tehtävien ja toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voilippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

 

12   §    Lippukunnan merkit ja tunnukset

 • Lippukunnalla on kankainen, pronssinen, hopeinen ja kultainen merkki. Merkit myönnetään tässä järjestyksessä siten, että hopeisen merkinsaajan tulee jo olla saanut pronssinen merkki ja kultaisen merkin saajan hopeinen merkki.
 • Kankainen merkki annetaan jokaiselle partiolupauksen antaneelle jäsenelle.
 • Pronssinen merkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on toiminut lippukunnassa sudenpentuna ja ansiokkaasti toimien kehittänyt itsensäpartiojohtaja-asteelle. Toissijaisesti merkki voidaan myöntää ilman sudenpentutoimintaan osallistumista pitkäaikaisesta ja ansiokkaastatoiminnasta tai erikoista neuvokkuutta tai rohkeutta vaativasta teosta.
 • Hopeinen merkki voidaan myöntää ansiokkaasta yli kymmenen vuotta kestäneestä toiminnasta partio- johtajalle, joka on merkittävällätavalla osallistunut lippukunnan toimintaan ja toiminnallaan edistänyt lippukunnan mainetta. Erittäin suuri kansalaisansio katsotaan ansioksi.

 

 • Kultainen merkki voidaan myöntää erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnanjohtajana useamman vuoden kuluessa, jolloin saaja ontyöllään tehnyt lippukuntaa Toissijaisesti merkki voidaan myöntää ansiokkaalle johtajalle, tai lippukunnan jäsenelle, joka on osallistumalla piirin tai järjestön toimintaan tehnyt lippukuntaa tunnetuksi, hänen täytettyään 60 vuotta.
 • Merkkien myöntämisestä päättää lippukunnanjohtajan koolle kutsuma vähintään kolmihenkinen merkki- työryhmä lippukunnanjohtajan johdolla.
 • Merkit luovutetaan juhlavassa
 • Lippukunnan standaari voidaan luovuttaa lippukunnan jäsenen tai entisen jäsenen täytettyä 50 vuotta tai juhlivalle tai lippukuntaa lähelläolevalle henkilölle, yhteisölle tai yhdistykselle johtajiston päätöksellä.
 • Lippukunnan erittäin ansioituneen jäsenen täytettyä 70 vuotta voidaan hänelle ojentaa pienoismalli lippukunnan toteemista ja nahkakantinen adressi lippukunnan jäsenistä.

13   §    Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muuttamisesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

14   §    Lippukunnan purkaminen

 • Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyissä lippu- kunnan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.
 • Lippukunnan purkautuessa sen omaisuus luovutetaan TaNMKY:n tai sen toimintaa jatkavan yhdistyksen käyttöön.